Hypnotic

Enma:

"I'm wearing Revlon's Hypnotic. I love it!"